leluan922 6/18/2023 11:06:53 PM

Câu hỏi
Nhận biết
Để thực hiện âm mưu đánh chiếm Đại Việt, nhà Tống không thực hiện chủ trương nào sau đây?
A.
Xúi giục vua Cham-pa đánh lên từ phía nam.
B.
Ngăn việc buôn bán, đi lại của nhân dân hai nước.  
C.
Dụ dỗ các tù trưởng người dân tộc ở biên giới.
D.
Thực hiện kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”.