trin99481 6/18/2023 11:06:11 PM

Câu hỏi
Nhận biết
Việc chủ động tấn công để tự vệ của nhà Lý trước âm mưu xâm lược của quân Tống có ý nghĩa gì?
A.
Tạo thế chủ động cho quân ta, trì hoãn kế hoạch xâm lược của quân Tống.
B.
Giúp nhà Lý giành thế chủ động, đánh bại hoàn toàn quân Tống.
C.
Là nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi trên sông Như Nguyệt.
D.
Đòn quyết định đánh bại ý chí xâm lược của quân Tống ngay từ đầu.