huaphuoc281 6/18/2023 10:52:44 PM

Câu hỏi
Nhận biết
Một người đứng cách một bức tường 500 m nghe một tiếng súng nổ. Vị trí đặt súng cách tường 165 m. Người và súng cùng trên đường thẳng vuông góc với tường. Sau khi nghe tiếng nổ, người này lại nghe tiếng nổ do âm thanh phản xạ trên bức tường. Tốc độ âm thanh trong không khí là 330 m/s. Khoảng thời gian giữa hai tiếng nổ là:
A.
$$\frac{1}{3}s$$
B.
$$\frac{2}{3}s$$
C.
1s
D.
$$\frac{4}{3}s$$